RSS
Dzisiaj jest: czwartek, 18 lipca 2019
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Polnoc w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
To jest wersja archiwalna z dnia 19.09.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.

Czytelnia Akt

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek : 8.30 – 18.00
Wtorek – Piątek : 8.30 – 15.30

telefony:

(22) 50 91 119,   (22) 50 91 173

email: czytelnia@srpragapolnoc.pl

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2014 Prezsa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie z dnia 30.01.2014 r. dot. zmiany godzin urzędowania Sądu, informujemy że akta o których udostępnienie wnosić będą Państwo w poniedziałki w godz. od 16:00 do 18:00 prosimy o zamawianie ze stosownym wyprzedzeniem tzn. w poniedziałek do godz 15:00.

Zamówienie na akta złożone w poniedziałek po godzinie 15:00 będzie możliwe do zrealizowania wyłącznie w innym wskazanym przez Państwa terminie.


LOKALIZACJA

PODSTAWA PRAWNA

DZIAŁANIE CZYTELNI AKT

REGULAMIN

FORMULARZE


Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 34/09
Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie
z dnia 01 grudnia 2009 r.
w sprawie utworzenia Biura Obsługi Interesantów w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie

Na podstawie § 554a ust. 1 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS Nr 5, poz. 22, z późn. zm.) oraz § 32 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. Nr 38, poz. 249) zarządzam co następuje:
§ 1
Z dniem 02 grudnia 2009 r. tworzę w ramach Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie Biuro Obsługi Interesanta (zwane dalej BOI) wraz ze stanowiącą jego wydzieloną część czytelnią akt. BOI jest punktem obsługi interesantów, o którym mowa w § 554a zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS Nr 5, poz. 22, z późn. zm.).
§ 2
Organizację i sposób działania BOI i czytelni akt określają ich regulaminy, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.
§ 3
1. Nadzór bieżący nad wykonywaniem zadań BOI sprawuje Kierownik BOI.
2. Kierownicy komórek organizacyjnych zobowiązani są do udzielenia pracownikom BOI wsparcia merytorycznego i wymiany niezbędnych informacji dla sprawnego i kompetentnego prowadzenia obsługi interesantów w Sądzie.
§ 4
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie oraz umieszczeniu na stronie internetowej Sądu.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Aneks Nr 1
z dnia 13 września 2016 roku
do Zarządzenia Nr 34/2009
Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
z dnia 01 grudnia 2009 roku

w sprawie utworzenia Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie


§ 1

Zmienia się treść § 1 przedmiotowego Zarządzenia w ten sposób, że w miejsce zapisu „Biuro Obsługi Interesanta” wpisuje się „Biuro Obsługi Interesantów”.

§ 2

Zmienia się treść załączników stanowiących regulaminy BOI i Czytelni, o których mowa w § 2 Zarządzenia Nr 34/2009 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie z dnia 01 grudnia 2009 roku w sprawie utworzenia Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie.

§ 3

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
wstecz       na górę


DZIAŁANIE CZYTELNI AKT


Przyjmowanie interesantów w Czytelni

Interesanci przyjmowani są do Czytelni po ich bezpośrednim przybyciu. Osoby pracujące w Czytelni zobowiązane są do sprawdzenia danych osoby, która chce zapoznać się z aktami, jak również jej statusu, umocowania w sprawie (tzn. czy ma możliwość wglądu do akt sprawy – np. czy jest stroną/uczestnikiem, pełnomocnikiem strony/uczestnika, czy w aktach sprawy znajduje się stosowne umocowanie).

Najczęściej dane te weryfikowane są tuż przy wejściu do Czytelni, gdzie pracownik Czytelni przyjmujący zamówienie na akta ma możliwość wglądu do systemu (np. sprawdza, czy wpisane jest odpowiednie nazwisko).

Następnie pracownik wypełnia druk zamówienia, na którym wpisuje m.in. dane strony, jej status w sprawie, numer dowodu osobistego, godzinę przybycia itp.

Następnie pracownik dzwoni do odpowiedniego Wydziału, w którego zasobach znajdują się akta sprawy i informuje o przyjściu interesanta, a jeśli akta zostały zamówione na dany dzień i godzinę wcześniej w formie mailowej lub telefonicznie, to najczęściej akta czekają już na zainteresowaną do wglądu osobę.

UWAGA!

Poniżej przedstawiany jest szczegółowy wykaz spraw (wg repertoriów) wymagających uzyskania każdorazowo zgody Sądu na wgląd do akt sprawy:

Sprawy karne

Dotyczy spraw zarejestrowanych w repertorium Kp (sprawy dotyczące postępowania przygotowawczego) obejmujące:

 • zastosowania tymczasowego aresztowania;
 • w sprawach dotyczących zażalenia na postanowienie o zawieszeniu postępowania;
 • we wszystkich sprawach nie zakończonych przez prokuratora.

Sprawy rodzinne i nieletnich (wszystkie dotyczące spraw osób nieletnich popełniających czyny niedozwolone lub gdy toczy się postępowanie o demoralizację)

Dotyczy spraw w repertoriach

 • Now (nieletnich opiekuńczo - wychowawcze);
 • Npw (nieletnich postępowanie wyjaśniające);
 • Nk (nieletnich poprawcze)

Zamawianie akt mailowo lub telefonicznie

Zamówienie składane przez interesanta w sposób telefoniczny lub mailowy jest rejestrowane w systemie – w grafiku Czytelni, po uprzednim ustaleniu z interesantem kiedy (data i godzina) planuje przybędzie do Sądu w celu zapoznania się z aktami. Informacje te przekazywane są następnie do Wydziałów. Po przybyciu interesant proszony jest o zajęcie wskazanego wolnego stanowiska.

Czas oczekiwania interesantów na akta to kilkunaście minut - maksymalnie do pół godziny. W przypadku pojawienia się wyjątkowych trudności z szybkim zlokalizowaniem sprawy (np. sprawa w archiwum, akta wypożyczone do innej jednostki) – wtedy czas oczekiwania może ulec zmianie. Interesant jest na bieżąco informowany o zaistniałej sytuacji.

Gdy kontakt z interesantem jest telefoniczny, czy też mailowy, to pracownicy Czytelni dokładają wszelkich starań w celu umówienia interesanta na wskazany przez niego dogodny termin. Jeśli akta pozostają w archiwum głównym, wtedy czas oczekiwania może być dłuższy ponieważ archiwum znajduje się w innym, odległym miejscu (ul. Kocjana) niż siedziba tut. Sądu. Zapoznanie się z aktami będzie uzależnione od dostarczenia akt.

UWAGA!

W celu przyspieszenia obsługi, Interesanci powinni w mailu lub telefonicznie podać następujące dane:

 • sygnaturę akt, nazwa i numer Wydziału (np. Sygn. akt I C 1/10, Wydział I Cywilny);
 • nazwy stron/uczestników biorących udział w sprawie;
 • status w sprawie osoby zamawiającej akta (ewentualnie czy w aktach sprawy znajduje się pełnomocnictwo, czy też dopiero będzie składane);
 • proponowany termin i godzina przeglądania akt;
 • numer kontaktowy osoby zamawiającej akta, aby pracownik Czytelni mógł powiadomić o konieczności ustalenia innego terminu, w celu zapoznania się z aktami sprawy.

Odpowiadanie na maile

Na maile odpowiadają w Czytelni wszyscy pracownicy (w zależności od dyspozycyjności), starając się odpowiadać na bieżąco.

Osoba odpowiedzialna za Czytelnię

Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za pracę w Czytelni jest Zastępca Kierownika BOI. Osobą nadzorującą jest Kierownik BOI.

UWAGA!

Dodatkowe, wiążące informacje znajdują się w Regulaminie na podstawie, którego Czytelnia działa.wstecz       na górę

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 34/2009 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie z dnia
01 grudnia 2009 roku

Regulamin Czytelni akt
Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie

1. Czytelnia akt wydzielona została jako część Biura Obsługi Interesantów, utworzonego w ramach Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie.
2. Czytelnia Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi–Północ w Warszawie mieści się na parterze w budynku przy ul. Terespolskiej 15 A, w pomieszczeniu nr 43 obok Biura Obsługi Interesantów.
3. Osobą odpowiedzialną za prawidłowe funkcjonowanie Czytelni jest Zastępca Kierownika BOI, a nadzór nad działaniem Czytelni Sądu Rejonowego dla Warszawa Pragi–Północ w Warszawie sprawuje Kierownik Biura Obsługi Interesanta, który podejmuje działania pozwalające na zabezpieczenie obsługi procesów pracy w ramach posiadanych zasobów.
4. Czytelnia wydzielona została do obsługi wszystkich wydziałów Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie.
5. Czytelnia Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi–Północ w Warszawie czynna jest w poniedziałki w godzinach: 8:30 - 18:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach: 8:30 — 15:30, z zastrzeżeniem, że ostatnie
akta udostępniane są uprawnionym w poniedziałki do godz. 17.45, a od wtorku do piątku do godziny 15.30.
6. Interesanci przyjmowani są w kolejności zgłaszania się do Czytelni Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie, z zastrzeżeniem, że akta udostępniane są po okazaniu ważnego dowodu osobistego lub innego ważnego dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego ustalenie tożsamości (np. prawo jazdy, paszport).
7. Pracownicy Czytelni zobowiązani są do sprawdzenia danych osoby, która chce zapoznać się aktami, jak również jej statusu w sprawie, tj., czy jest stroną/uczestnikiem postępowania, pełnomocnikiem strony/uczestnika oraz czy w aktach znajduje się stosowne umocowanie.
8. Do zadań Czytelni Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie należy:
a) przyjmowanie zamówień na przeglądanie akt, z zastrzeżeniem, że zamówienie złożone w poniedziałek po godzinie 15.30 realizowane jest dnia następnego lub w innym wskazanym przez zamawiającego terminie;
b) udostępnianie akt oraz zawartych w nich dokumentów wszystkich wydziałów Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie w celu przejrzenia lub samodzielnego utrwalenia przez interesanta ich obrazu;

c) wydawanie kserokopii dokumentów złożonych w sprawie stronie lub uczestnikom postępowania sądowego, z zastrzeżeniem, że jest to możliwe po wykazaniu przez nich tożsamości, a co do innych osób, po wykazaniu ponadto istnienia uprawnień wynikających z przepisów prawa.
9. Pomieszczenie Czytelni objęte jest monitoringiem, a przeglądanie akt sprawy oraz samodzielne odsłuchiwanie ich dźwięku bądź obrazu i dźwięku odbywa się na przystosowanym w tym celu stanowisku zaopatrzonym w miejsca siedzące, stół, komputer z odpowiednim oprogramowaniem, monitor i słuchawki.
10. Powyższe odbywa się w obecności pracownika Czytelni Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie, a przeglądanie akt do których złożono testament, pod jego kontrolą. W razie potrzeby pracownik Czytelni udziela interesantowi niezbędnej pomocy w obsłudze sprzętu i oprogramowania.

11. Zamówienie akt jest możliwe poprzez:
a) złożenie pisemnego zamówienia, osobiście w Czytelni, ale również w Biurze Obsługi Interesanta;
b) telefoniczne zgłoszenie zapotrzebowania pod numerem telefonu: 22 509 11 19 lub 22 509 11 73;
c) drogą elektroniczną na adres e-mail czytelnia@srpragapolnoc.pl;
d) złożenie zamówienia poprzez skorzystanie z formularza dostępnego na stronie internetowej Sądu w zakładce Czytelnia akt.

12. Wydział przekazuje akta do Czytelni niezwłocznie, w uzasadnionych przypadkach czas oczekiwania może być wydłużony, ale nie dłuższy niż 1 godzinę, z zastrzeżeniem, że za przekazanie akt bez zbędnej zwłoki odpowiada Pracownik sekretariatu, któremu powierzono przedmiotowe czynności oraz Kierownik właściwego Sekretariatu Wydziału.

13. W sytuacji, gdy czas oczekiwania na akta znacznie przekracza 1 godzinę, Kierownik Biura Obsługi Interesantów interweniuje informując o powyższym drogą mailową lub telefonicznie Kierownika Sekretariatu właściwego Wydziału.

14. Akta spraw, których udostępnienie nie jest możliwe w dniu ich zamówienia (np. w sytuacji kiedy akta znajdują się w Archiwum), udostępniane są w terminie ustalonym przez pracownika Czytelni w porozumieniu z właściwym Wydziałem.

15. W Czytelni Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie udostępnia się akta wyłącznie zszyte lub połączone inną techniką w sposób trwały, w których karty są ponumerowane, bez dołączonych odpisów i innych dokumentów niepodlegających wszyciu do akt.

16. Za powyższą weryfikację odpowiada Pracownik sekretariatu, któremu powierzono czynności związane z przekazywaniem akt do Czytelni i Kierownik właściwego sekretariatu Wydziału, co jest równoznaczne z udostępnieniem akt interesantowi do wglądu.

17. Osoba zapoznająca się z zapisem dźwięku albo obrazu i dźwięku nie ma prawa do samodzielnej rejestracji tego zapisu w jakiejkolwiek formie, w szczególności dokonywania samodzielnych kopii na własnych nośnikach, nagrywania zapisu sprzętem elektronicznym np. kamerą, dyktafonem.

18. Akta spraw mogą nie zostać udostępnione na 3 dni robocze przed terminem rozprawy i 3 dni robocze po terminie rozprawy.

19. Osoby zainteresowane przeglądaniem akt w Czytelni mają prawo do zamówienia więcej niż jednych akt, z zastrzeżeniem, że zapoznawać się mogą jednorazowo tylko z jednymi aktami. W celu przejrzenia kolejnych akt, Interesant obowiązany jest zwrócić akta dotychczas przeglądane, dopiero wówczas zostaną mu wydane do wglądu kolejne akta.

20. W Czytelni można korzystać z własnych materiałów i sprzętu audiowizualnego lub informatycznego tj. aparatów fotograficznych, komputerów przenośnych, skanerów itp., po wyrażeniu zgody przez pracownika Czytelni.

21. Wydanie kserokopii dokumentów z akt sądowych możliwe jest po złożeniu zamówienia i wniesieniu stosownej opłaty, z zastrzeżeniem, że w kwestiach budzących wątpliwości, czy wydanie kserokopii jest dopuszczalne, decyzję podejmuje Przewodniczący Wydziału/Sędzia referent/wyznaczony Sędzia.

22. Czytelnia wydaje kserokopie w dniu złożenia wniosku, chyba że liczba wskazanych do kopiowania kart przekracza 10, wówczas kserokopie wykonują pracownicy sekretariatu, a termin ich odbioru jest wyznaczany przez pracownika Czytelni w porozumieniu

z Wydziałem, w zależności od liczby zamówionych stron, z zastrzeżeniem że w kwestiach budzących wątpliwości, czy wydanie kserokopii jest dopuszczalne, decyzję podejmuje Przewodniczący Wydziału/Sędzia referent/wyznaczony Sędzia.

23. Wykonanie fotokopii dokumentów znajdujących się w aktach możliwe jest po wypełnieniu stosownego wniosku, bez dodatkowej opłaty, z zastrzeżeniem że w kwestiach budzących wątpliwości decyzję podejmuje Przewodniczący Wydziału/Sędzia referent/wyznaczony Sędzia.

24. Poza wyjątkami przewidzianymi powyżej, zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek czynności w aktach poza ich przeglądaniem, a w szczególności ich niszczenie, uszkadzanie, czynienie w nich adnotacji (podkreśleń, zakreśleń, notatek), a w szczególności wynoszenie akt poza Czytelnię.

25. Osoby, którym zostały udostępnione akta mają obowiązek ich poszanowania, a wszelkie zauważone uszkodzenia powinny być przez nie zgłoszone pracownikowi Czytelni, w celu uniknięcia poniesienia odpowiedzialności za zniszczenie akt.

26. W Czytelni obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych, spożywania napojów oraz posiłków.

27. Osoby czytające akta zobowiązane są do zachowania ciszy i niezakłócania spokoju innych osób.

28. Przed skorzystaniem z Czytelni akt, osoby mają obowiązek:
a) pozostawić w szatni okrycia wierzchnie;
b) okazać osobie obsługującej Czytelnię ważny dokument ze zdjęciem (dowód, prawo jazdy, paszport), umożliwiający stwierdzenie tożsamości;
c) złożyć czytelny podpis na karcie przeglądowej znajdującej się na wewnętrznej stronie obwoluty akt, z zastrzeżeniem że przedmiotowy wpis jest jednocześnie zobowiązaniem do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

29. Osoby czytające akta mają obowiązek stosowania się do niniejszego Regulaminu oraz zaleceń i uwag pracowników Czytelni Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie.wstecz       na górę

Formularze do pobrania

Lp. Nazwa formularza DOC PDF
1. Wniosek o wydanie kserokopii z akt sprawy
2. Wniosek o wykonanie fotokopii
3. Wniosek o wgląd do akt sprawy


wstecz     na górę

Opublikował: Bogdan Płonecki
Publikacja dnia: 19.09.2016
Utworzył: Konrad Popiołek
Dokument z dnia: 08.12.2010
Dokument oglądany razy: 70 657