RSS
Dzisiaj jest: piątek, 30 października 2020
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Polnoc w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
To jest wersja archiwalna z dnia 01.10.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.

Obwieszczenia sądowe - nabycie spadku

Sygn. akt VII Ns 235/19 03.09.2019r. (bezterminowo)

„Do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie został złożony sporządzony przez Edytę Zofię Więcek-Zajkowską w imieniu własnym oraz małoletnich Krystyny Barbary Zajkowskiej i Stanisława Waldemara Zajkowskiego, wykaz inwentarza spadku po Piotrze Zajkowskim, synu Waldemara i Krystyny (PESEL 63052502951), zmarłym w dniu 24 maja 2019 roku, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy Dylewska 20B. Ze złożonym wykazem inwentarza spadku może zapoznać się każdy kto potrzebę taką dostatecznie uzasadni, w dni robocze w godzinach urzędowania Sądu od 8-16.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje również, że na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawcą testamentu, wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie wyda postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza, wymienione zaś podmioty mogą również uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 401/18, 6.11.2019 r. „W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, II Wydziale Cywilnym, w sprawie o sygn. akt II Ns 401/18, toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Bogumile Kisielu (synu Ryszarda i Elżbiety) zmarłym w dniu 1 października 2015 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Cudnej 12. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłego, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie II Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku". -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sygn. akt II Ns 359/19, 21.11.2019 r. „W sprawie o sygn. akt II Ns 359/19 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie został złożony wykaz inwentarza po Zofii Żak, nr PESEL 34020903089, ostatnio zamieszkałej w Warszawie przy ul. Rembielińskiej 10A m. 14, zmarłej dnia 12 stycznia 2019 roku w Markach - sporządzony w formie aktu notarialnego przed notariuszem Piotrem Matysiakiem w Warszawie w dniu 2 lipca 2019 r. za repertorium A nr 2779/2019. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, jak również mogą uczestniczyć przy sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe podlegające zamieszczeniu w spisie inwentarza”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II Ns 308/19 29 listopada 2019 r. „Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie pod sygnaturą akt II Ns 308/19 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Barbarze Czarneckiej, mającej ostatnie miejsce zamieszkania w Warszawie, zmarłej w dniu 3 stycznia 2014 r. w Warszawie. Sąd wzywa spadkobierców Barbary Czarneckiej, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.”;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sygn. akt II Ns 435/19, 18.12.2019 r. "W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, Wydziale II Cywilnym, w sprawie o sygn. akt II Ns 435/19 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Halinie Jurek z d. Trepczyńskiej (córce Stanisława i Genowefy) zmarłej w dniu 02 maja 2011 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Kijowskiej 11 lok. 293. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, w szczególności Roberta Jurka, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Północ II Wydział Cywilny i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku". ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sygn. akt II Ns 373/18, 18.12.2019 r. "w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie toczy się pod sygn. akt II Ns 373/18 postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Dynek zmarłym 04.02.2017 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Gibraltarska 25. Wzywa się spadkobierców zmarłego, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do ww. sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku." ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- II Ns 482/18 30 grudzień 2019 r.1. : „Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie pod sygnaturą akt II Ns 482/18 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Małgorzacie Katarzynie Jasińskiej-Wypchło, mającej ostatnie miejsce zamieszkania w Warszawie, zmarłej w dniu 20 czerwca 2018 roku w Garwolinie. Sąd wzywa spadkobierców Małgorzaty Katarzyny Jasińskiej-Wypchło, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sygn. akt II Ns 625/19, 7.01.2020 r. Sygn. akt II Ns 625/19 POSTANOWIENIE Dnia 19 grudnia 2019 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie Wydział II Cywilny w następującym składzie Przewodniczący sędzia Katarzyna Ilczuk-Wojtkowska po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2019 roku w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku miasta stołecznego Warszawy o sporządzenie spisu inwentarza postanawia sporządzić spisu inwentarza po Małgorzacie Marii Walczak (córce Czesława i Marii) zmarłej w dniu 12 września 2013 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Chodeckiej 14 m. 93. Sąd wskazuje dane spadkodawcy określone w art. 6381 § 2 k.p.c. Małgorzata Maria Walczak PESEL 44060113386, zam. ul. Chodecka 14 m. 93 zmarła dn. 12.09.2013 r. w Warszawie oraz poucza, że spadkobiercy, zapisobiercy, uprawnieni do zachowku, wykonawca testamentu oraz wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 233/19 09.01.2020r.

„W dniach 17 czerwca 2019 roku w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie w sprawie o sygnaturze VII Ns 233/19 został złożony wykaz inwentarza po Krzysztofie Tadeuszu Lipińskim nr PESEL 56102610850 zmarłym w dniu 04 kwietnia 2019 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Starzyńskiego 10 m.46.
Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza może złożyć ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy. Osoby uprawnione do złożenia wniosku o sporządzeniu spisu inwentarza mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 630/19, 22.01.2020 r. „Do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie II Wydziału Cywilnego został złożony sporządzony przez Krzysztofa Przyjemskiego wykaz inwentarza spadku po Jadwidze Przyjemskiej (PESEL 53101404826), zmarłej w dniu 16 października 2018 r., ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Głębockiej nr 61 m.17. Ze złożonym wykazem inwentarza spadku może zapoznać się każdy kto potrzebę taką dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt 1 kpc). Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie wyda postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art. 637 § 1 kpc w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 kpc). Wskazane osoby mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (art. 637 § 1 kpc)”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sygn. akt II Ns 576/19, 23.01.2020 r. Sygn. akt II Ns 576/19 POSTANOWIENIE Dnia 15 stycznia 2020 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, Wydział II Cywilny w składzie: Przewodniczący sędzia Marzena Chabros po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2020 roku w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Skarbu Państwa – Wojewody Mazowieckiego o sporządzenie spisu inwentarza po Feliksie Kozickiej postanawia: 1. sporządzić spis inwentarza po Feliksie Kozickiej (córce Jana i Marianny), zmarłej w dniu 20 kwietnia 1990 roku w Warszawie, przed śmiercią zamieszkałej przy ul. Poleskiej 2 w Warszawie; 2. polecić Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Renacie Delert sporządzenie spisu inwentarza. Zgodnie z zarządzeniem Sędziego Sąd wskazuje numer PESEL spadkodawczyni – 00030601303 oraz poucza, że spadkobiercy i zapisobiercy uprawnieni do zachowku, wykonawca testamentu oraz wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 753/16, 21.02.2020 r. POSTANOWIENIE Dnia 10 lutego 2020 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie II Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący Sędzia Magda Figiel po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2020 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Anny Winczewskiej z udziałem miasta stołecznego Warszawy o stwierdzenie nabycia spadku po Alicji Siejak w sprawie z wniosku o sporządzenie spisu inwentarza postanawia sporządzić spis inwentarza po Alicji Siejak (córce Aleksandra i Stefanii) zmarłej w dniu 26 maja 2016 r. w Ząbkach, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Suwalskiej 30 m. 83. Sąd zgodnie z art 638 1 § 2 kpc wskazuje dane spadkodawcy: Alicja Siejak PESEL 30120504407, ostatnio zamieszkała ul. Suwalska 30/83, 03-252 Warszawa, zmarła dnia 26 maja 2016 r w Ząbkach. Sąd poucza, że spadkobiercy, zapisobiercy, uprawnieni do zachowku, wykonawca testamentu oraz wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sygn. akt II Ns 736/18, 21.02.2020 r. „W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, II Wydziale Cywilnym, w sprawie o sygn. akt II Ns 736/18, toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Jerzym Defucie (synu Adama i Stefanii) zmarłym w dniu 22 listopada 1982 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Turmonckiej 10 m. 25. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłego, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie II Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 160/19 26.02.2020 r.

,,W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi- Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 160/19 toczy się postępowanie z wniosku Getin Noble Bank S.A. w Warszawie z udziałem Andrzeja Czyżaka, Angeliki Czyżak o stwierdzenie nabycia spadku po Karolinie Hryciuk- Czyżak z domu Hryciuk, urodzonej dnia 07 lipca 1975r.roku, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie, zmarłej dnia 12 lipca 2010r. w Białej Podlaskiej. Wzywa się wszystkich zainteresowanych w sprawie, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się mniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ I Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie jego nabycia"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Ns 513/19, 5.03.2020 r. „Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie pod sygnaturą akt II Ns 513/19 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Almert, mającej ostatnie miejsce zamieszkania w Warszawie, zmarłej w dniu 18 listopada 2001 r. w Warszawie. Sąd wzywa spadkobierców Stanisławy Almert, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- II Ns 341/18, 5.03.2020 r. „W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, II Wydziale Cywilnym, w sprawie o sygn. akt II Ns 341/18, toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Reginie Brzdąkiewicz z domu Przybylskiej (córce Stanisława i Stanisławy) zmarłej w dniu 18 stycznia 2018 roku w Warszawie ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Bolivara 4a m. 26. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłej, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie II Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku". -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII N 56/20  08.04.2020 (bezterminowo)

W dniu 31 stycznia 2020r. Martyną Fyda notariusz w Warszawie, rep. A nr 377/2020, na wniosek Renaty Rotuskiej – Bartoszek sporządziła protokół obejmujący wykaz inwentarza po zmarłej w dniu 7 listopada 2019r w Warszawie Barbarze Krystynie Rotuskiej c. Franciszka i Katarzyny PESEL 43030307008, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Aleksandra Kowalskiego 3/208. Sąd informuje, że ze złożonym wykazem inwentarza sygn. akt: VII N 56/20 może zapoznać się w VII Wydziale Cywilnym tego Sądu każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć do tut. Sądu (sądu spadku) wniosek o sporządzeniu spisu inwentarza.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 406/19 08.04.2020r.

„W dniu 25 lutego 2020 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie w sprawie o sygnaturze VII Ns 406/19 wydal postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Aleksandrze Basiewicz zmarłej w dniu 08 stycznia 1979 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Środkowej 11/34.
W sporządzeniu spisu inwentarza mogą uczestniczyć spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, wykonawca testamentu, tymczasowy przedstawiciel, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy. W/w osoby mogą również zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza".

--------------------------------------------------------------------------------------------------- II N 56/20 dnia 07.05.2020 r. „W sprawie o sygn. akt II N 56/20 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie został złożony wykaz inwentarza po Alinie Ćwiek , nr PESEL 33022800844, ostatnio zamieszkałej w Warszawie, przy ul. Aleja Tysiąclecia 151 m. 436, zmarłej dnia 1 września 2019 r. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II N 96/20 dnia 07.05.2020 r.„W sprawie o sygn. akt II N 96/20 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie został złożony wykaz inwentarza po Jacku Dyjaszu, nr PESEL 63100202158, ostatnio zamieszkałym w Warszawie, przy ul. Brzeskiej 9/45, 03-739 Warszawa, zmarłym dnia 28 marca 2017 roku. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- II Ns 7/20 dnia 07.05.2020 r.„W dniu 27 grudnia 2019 r. sporządzony został wykaz inwentarza przedsiębiorstwa w spadku pod firmą SŁAWOMIR WITAN w spadku z siedzibą w Warszawie (adres: 03-510 Warszawa, ulica Prałatowska numer 6 lokal 8, NIP 5241029172, REGON 011256283) prowadzonego przez zmarłego w dniu 10 października 2019 r. Sławomira Witan. Wykaz inwentarza zarejestrowany został pod sygnaturą akt II Ns 7/20 i zapoznać się z nim może każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, jak również mogą uczestniczyć przy sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe podlegające zamieszczeniu w spisie inwentarza.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 702/18 08.05.2020 r.

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 702/18 toczy się postępowanie z wniosku Agnieszki Rudnik z udziałem: Krzysztofa Cezarego Rudnika, Doroty Iwony Wodowskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Adamie Wojciechu Rudniku, urodzonym 16 kwietnia 1942 roku w Warszawie, zmarłym w dniu 4 października 2018 roku w Wołominie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Grajewskiej. Wzywa się wszystkich zainteresowanych w sprawie, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ I Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie jego nabycia”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I N 91/20 08.05.2020 R.

,, Do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygn.. akt I N 91/20 został złożony wykaz inwentarza Elżbiety Zbrzeskiej po Andrzeju Leszku Bukowskim, nr PESEL 56102110695, zmarłym w dniu 13 września 2019 r. w Warszawie, ostatnio zamieszkałym w Warszawie przy ul. Łojewskiej 22 m. 71.
Ze złożonym wykazem inwentarza spadku może zapoznać się każdy kto potrzebę taką dostatecznie uzasadni, w dni robocze w godzinach urzędowania Sądu od 8-16.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje również, że na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawcą testamentu, wierzycielem mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie wyda postanowienie
o sporządzeniu spisu inwentarza, wymienione zaś podmioty mogą również uczestniczyć
w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.’’

.......................................................................................................................................................

Sygn. akt I Ns 414/18 11.05.2020 r.

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 414/18 toczy się postępowanie z wniosku Katarzyny Ossowskiej Siwik z udziałem Irminy Koziarskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Zbigniewie Bernardzie Wisz, urodzonemu w dniu 17 lipca 1930 roku, zmarłemu w dniu 12 marca 2018 roku, ostatnio stale zamieszkałemu w Warszawie przy ul. Prałatowskiej 2 m. 71. Wzywa się wszystkich zainteresowanych w sprawie, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ I Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie jego nabycia

.......................................................................................................................................................

Sygn. akt II Ns 108/20, 14.05.2020 r. "Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie II Wydział Cywilny w sprawie sygn. II Ns 108/20 informuje o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Elżbiecie Weronice Kozłowskiej córce Wacława i Jadwigi PESEL 48051705826 ostatnio zamieszkałej w Warszawie przy ul. Wybornej 15/1, zmarłej w dniu 5 lutego 2017 r w Warszawie. Sąd poucza, że spadkobiercy, zapisobiercy, uprawnieni do zachowku, wykonawca testamentu oraz wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza".

.......................................................................................................................................................

Sygn. akt II Ns 418/19, 14.05.2020 r. „W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, II Wydziale Cywilnym, w sprawie o sygn. akt II Ns 418/19, toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Barbarze Helenie Doszla z d. Kuc (córce Piotra i Kazimiery) zmarłej w dniu 30 sierpnia 2018 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Siedleckiej 1/15/169. W skład spadku wchodzi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłej, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie II Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku"

.......................................................................................................................................................

I N 122/20 20.05.2020 r.

„Do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie złożony został w formie aktu notarialnego sporządzonego w dniu 29 stycznia 2020 roku przez Notariusza Piotra Dębickiego w Kancelarii Notarialnej przy ul. Barkocińskiej 6 lok. 5, 03-543 w Warszawie, zarej. w Rep.
A Nr 172/2020 sporządzony przez Agnieszkę Leśnik wykaz inwentarza spadku po Andrzeju Marka Leśniku (PESEL75060500818), zmarłym w dniu 1 stycznia 2017 roku, ostatnio stale zamieszkałej przy ul. Myszkowskiej 4 lok. 44, w Warszawie.
Ze złożonym wykazem inwentarza spadku może zapoznać się każdy kto potrzebę taką dostatecznie uzasadni, w dni robocze w godzinach urzędowania Sądu od 8-16.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje również, że na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawcą testamentu, wierzycielem mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie wyda postanowienie
o sporządzeniu spisu inwentarza, wymienione zaś podmioty mogą również uczestniczyć
w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ „W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 127/20 toczy się postępowanie z wniosku m. st. Warszawy – Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Praga Północ w Warszawie z udziałem Marleny Sawiak o stwierdzenie nabycia spadku po Bogdanie Sławomirze Rejda, ur. w dniu 21 grudnia 1956 roku w Warszawie, zmarłym w dniu 8 stycznia 2016 roku, ostatnio stale zamieszkałym przy ul. Stalowej 11 m. 31 w Warszawie. Wzywa się wszystkich zainteresowanych w sprawie, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ I Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie jego nabycia”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sygn. Akt I N 202/20 01.07.2020 r.

„Do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydziału Cywilnego został złożony sporządzony przez Konrada Kozłowskiego wykaz inwentarza spadku po Józefie Mróz (PESEL 49122403577), zmarłego w dniu 29.12. 2018 r., ostatnio stale zamieszkałego przy ul. Ciołkosza 5/19 w Warszawie.
Ze złożonym wykazem inwentarza spadku może zapoznać się każdy kto potrzebę taką dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt 1 kpc). Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie wyda postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art.637 § 1 kpc w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 kpc). Wskazane osoby mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (art. 637 § 1 kpc)”.

Sygn. akt II Ns 383/19, 3.07.2020 r. "W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, Wydziale II Cywilnym, w sprawie o sygn. akt II Ns 383/19 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Krystynie Reichman, córce Mendela Rachel, urodzonej w dniu 3 listopada 1932 r., zmarłej w dniu 31 stycznia 2018 r., w Montrealu w Kanadzie, ostatnio stale zamieszkałej w Montrealu w Kanadzie. Wzywa się wszystkich spadkobierców aby w ciągu sześciu miesięcy od dnia wskazanego w ogłoszeniu zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku"."

.......................................................................................................................................................

Sygn. akt VII N 94/20  09.07.2020.

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie w sprawie o sygnaturze VII N 94/20 został złożony sporządzony przez notariusza protokół zawierający wykaz inwentarza po Jerzym Leonie Maju synu Jana i Eugenii nr PESEL 35062800019 zmarłym w dniu 14 listopada 2015 roku w Warszawie, którego miejsce ostatniego pobytu znajdowało się w Warszawie przy ul. Mehoffera 72/74. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza może złożyć ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy. Osoby uprawnione do złożenia wniosku o sporządzeniu spisu inwentarza mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 534/19 10.07.2020 r.

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie o sygn. akt I Ns 534/19 z wniosku Bank Polska Kasa Opieki – Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z udziałem Moniki Klaudii Stańczyk, Beaty Małgorzaty Rogali, Iwony Katarzyny Sucheckiej, Agnieszki Sobiepanek, Zbigniewa Laskowskiego, Oliwii Stańczyk, Sebastiana Stanisława Stańczyka, Bartosza Rogali, Michała Sucheckiego, Marty Sucheckiej, Katarzyny Grojdy, Kacpra Grojdę, Damiana Sobiepanka, Kamila Sobiepanka, Wiolety Sobiepanek, Kamila Grzegorza Laskowskiego, Ryszarda Hermana, Pauliny Herman i Krzysztofa Hermana o stwierdzenie nabycia spadku po Joannie Laskowskiej, córce Zdzisława i Kazimiery, urodzonej 30 listopada 1953 r. w Otwocku, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Piotra Skargi 66/7, zmarłej 2 lipca 2016 r.
w Warszawie. Sądowi nie jest znany zawód spadkodawczyni ani skład pozostałego po niej majątku.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie I Wydział Cywilny wzywa spadkobierców Joanny Laskowskiej, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku po niej, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku”.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Ns 383/19 dnia 21.07.2020 r."W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, Wydziale II Cywilnym, w sprawie o sygn. akt II Ns 383/19 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Krystynie Reichman, córce Mendela Rachel, urodzonej w dniu 3 listopada 1932 r., zmarłej w dniu 31 stycznia 2018 r., w Montrealu w Kanadzie, ostatnio stale zamieszkałej w Montrealu w Kanadzie. Wzywa się wszystkich spadkobierców aby w ciągu sześciu miesięcy od dnia wskazanego w ogłoszeniu zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku".-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 216/20  05.08.2020r. (bezterminowo)

„Do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie został złożony sporządzony przez Marka Pietrzakowskiego wykaz inwentarza spadku po Macieju Tadeuszu Pietrzakowskim (PESEL 46021405255), zmarłego w dniu 30 sierpnia 2019 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałego w Warszawie przy ul. Ząbkowskiej 39A/32. Ze złożonym wykazem inwentarza spadku może zapoznać się każdy kto potrzebę taką dostatecznie uzasadni, w dni robocze w godzinach urzędowania Sądu od godziny 8:00 do 16:00.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje również, że na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawcą testamentu, wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie wyda postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza, wymienione zaś podmioty mogą również uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 300/20 06/08/2020 r. (3 miesiące)

,, W dniu 29 lipca 2020 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygn.. akt I Ns 300/20 wydał postanowienie o nakazaniu sporządzenia spisu inwentarza spadku po Adolfie Sobol, nr PESEL 38052704115, zmarłym 17 lipca 2019 r. w Warszawie, ostatnio zamieszkałego w Warszawie przy ul. Targowej 68/26, 03-734 Warszawa.
Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza. Spisu inwentarza dokonuje Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Paweł Rowicki pod sygn.. akt Kmn 2/20.’’

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 53/18, 10.08.2020 r. „W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, II Wydziale Cywilnym, w sprawie o sygn. akt II Ns 53/18, toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Alinie Janiszewskiej z domu Król (córce Czesława i Lucyny) zmarłej w dniu 24 grudnia 2017 roku w Trzepowie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Szanajcy 11/114. W skład spadku wchodzi stanowiący odrębną własność lokal mieszkalny nr 114 przy ul. Szanajcy 11 w Warszawie. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłej, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie II Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sygn. akt II Ns 214/20, 10.08.2020 r. „W sprawie o sygn. akt II Ns 214/20 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie został złożony wykaz inwentarza po Robercie Klepka, nr PESEL 69052611396, ostatnio zamieszkałego w Warszawie, przy ul. Ogińskiego 3/21, 03-318 Warszawa, zmarłego dnia 12 maja 2020 roku. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sygn. akt II Ns 124/20, 10.08.2020 r. „W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, II Wydziale Cywilnym, w sprawie o sygn. akt II Ns 124/20, toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Mariannie Lemańskiej z domu Kowalskiej (córce Walentego i Józefy) zmarłej w dniu 26 marca 1979 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Bolesławickiej 24 m. 147. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłej, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie II Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku".”".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sygn. akt II Ns 156/20, 10.08.2020 r. „W dniu 13 maja 2020 r. sporządzony został wykaz spadku po zmarłej w dniu 17 listopada 2019 r. Bożenie Maksym, nr PESEL 58033117046, zamieszkałej ostatnio przy ulicy Ząbkowskiej 18 m. 21 w Warszawie. Wykaz inwentarza zarejestrowany został pod sygnaturą akt II Ns 156/20 i zapoznać się z nim może każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, jak również mogą uczestniczyć przy sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe podlegające zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 207/18, 12.08.2020 r. „W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, II Wydziale Cywilnym, w sprawie o sygn. akt II Ns 207/18, toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Władysławie Mrozowskiej z domu Boczkowskiej (córce Aleksandra i Marianny) zmarłej w dniu 6 lutego 1981 roku w Warszawie ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie na terenie dzielnicy Praga-Północ. W skład spadku wchodzi udział w wysokości ¼ części w prawie własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 1,1198 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/00229097/6. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłej, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie II Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn.akt I Ns 24/20

„ W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie, I Wydział Cywilny, pod sygn. akt I Ns 24/20 została wszczęta sprawa z wniosku Norberta Pióro o uznanie za zmarłego Artura Pióro, syn Alberta i Stanisławy z domu Nasiłowskiej, urodzonego w dniu 12 marca 1973 r. w Warszawie. Wzywa się Artura Pióro, aby w terminie 3 miesięcy zgłosił się do sądu, w przeciwnym razie będzie uznany za zmarłego. Wzywa się wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionym aby w terminie 3 miesięcy przekazały je sądowi”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 358/20 16.09.2020 r.

„W dniu 31 sierpnia 2020 r. sporządzony został wykaz spadku po zmarłym w dniu 30 kwietnia 2020 r. Marku Skibie, nr PESEL 53072302158, zamieszkałej ostatnio przy ulicy Zbyszka z Bogdańca 17C w Warszawie. Wykaz inwentarza zarejestrowany został pod sygnaturą akt I Ns 358/20 i zapoznać się z nim może każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności mogą złożyć wniosek
o sporządzenie spisu inwentarza, jak również mogą uczestniczyć przy sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe podlegające zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

.......................................................................................................................................................

Sygn. akt I Ns 244/20 23.09.2020 r.

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi- Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 244/20 toczy się postępowanie z wniosku Powszechnej Kasy Oszczędnościowej Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni o stwierdzenie nabycia spadku po Krzysztofie Celińskim zmarłym w dniu 23 grudnia 2017 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Wileńskiej 6A m. 31. Wzywa się wszystkich zainteresowanych w sprawie, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie jego nabycia."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII N 283/20  25.09.2020  (bezterminowo)

W dniu 9 lipca 2020r. Joanna Uliczny i Zofia Wasilewska sporządziły wykaz inwentarza po zmarłym w dniu 4 grudnia 2019r. w Warszawie Mirosławie Wasilewskim PESEL 42022007366, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Panieńska 1a/43. Sąd informuje, że ze złożonym wykazem inwentarza sygn. akt: VII N 283/20 może zapoznać się w VII Wydziale Cywilnym tego Sądu każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć do tut. Sądu (sądu spadku) wniosek o sporządzeniu spisu inwentarza.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 67/20 01.10.2020 r.

,, W dniu 18 września 2020 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 67/20 wydał postanowienie o nakazaniu Komornikowi sądowemu przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Pawłowi Rowickiemu sporządzenia spisu inwentarza spadku po Adolfie Sobol (PESEL: 38052704115), ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Targowej 68/26.
Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.’’

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


wstecz     na górę

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Informację wytworzył: Marcin Szymanski
Informację opublikował: Monika Zwierz
Czas wytworzenia informacji: 01.10.2020
Dokument oglądany razy: 17 781

Elektroniczna Skrzynka Podawcza | Instrukcja korzystanie z BIP | Mapa strony | Statystyki BIP | Deklaracja dostępności